contact us

  • Zhejiang Cooldo Electromechanical Equipment Co,ltd
  • Room 501 No 135 qianjiang road long wan district, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
  • +86-0577-88985707
  • mandymeina
  • +86-15168765707 (24hours service)
  • [email protected] /[email protected]

Manufacture foundation in Zhejiang

(Changxing COOLDO Machinery Production Co., Ltd)

NO. 138, Lingyun Road, Liushi, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
www.induction-heaters.net

Manufacture Foundation in Shenzhen

(CDOCAST MACHINERY CO.,LTD)

No. 43-2, Youganyuan Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province

Fill out my online form.